مدیران

Logo

سید سروش مقدم

مدیر سبد
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • CFA سطح شماره یک
 • اصول بازار سرمایه
 • کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکت تأمین سرمایه سپهر
 • کارشناس سرمایه گذاری در گروه مالی سپهر صادرات
 • مدیر صندوق سرمایه گذاری در شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
Logo

جواد زارعی

مدیر مالی و حسابداری
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • مدیر مالی در شرکت سبدگردان الماس
 • مدیر مالی در شرکت کارگزاری توسعه سهند
Logo

حمزه کاظمی

مدیر سرمایه‏ گذاری صندوق ها
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دستاوردی دی
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان آسمان
 • معاون مدیریت دارایی در شرکت تأمین سرمایه تمدن (آرمان)
Logo

سید حمید علماء

تحلیلگر و متصدی مشاوره عرضه و پذیرش
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره در شرکت سبدگردان سینا
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق در شرکت کارگزاری بورس بهگزین