تهیه برنامه کسب و کار

تهیه برنامه کسب و کار

تهیه گزارشی توجیهی و برنامه های تاسیس و توسعه کسب و کار نیاز دائمی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده است. شرکت سبدگردان اعتبار با اتکا به مدیران با تجربه و حاذق هر حوزه و کارشناسی و ارزیابی کسب و کارهای مختلف و همچنین دعاوی حقوقی پیچیده، آماده ارائه خدمات فوق به شرکت های محتر م است.